Servul Logo
שירות.נט navigate_nextתנאים כלליים ומדיניות פרטיות
{{item.display}} {{item.display}} לא מצאנו חברה בשם "{{ctrl.searchText}}". search
menu

תנאים כלליים ומדיניות פרטיות

הסכמה לתנאים הכלליים ומדיניות הפרטיות שלהלן הינה תנאי לשימוש בשירות ומהווה הסכם בין חברת שירותנט איאל בע"מ (להלן: "שירותנט") לבינך ( להלן: "המשתמש") לכל דבר ועניין.

1. תנאי השימוש בשירות

1.1. שירותנט מספקת למשתמש שירותי מאגר נתונים של ספקי השירות של המשתמש ומאפשרת למשתמש לתעד, לשמר ולבדוק את כל מערך ההתקשרות שלו עם הספקים (להלן: "השירות"). השירות ניתן ללא עלות. שירותנט אינה אחראית לכל העלויות הכרוכות בשימוש בשירות, לרבות עלויות טלפון סלולארי ורשת אינטרנט.

1.2. לצורך רישום לשירות, על המשתמש לספק דוא"ל וסיסמא וכן לשייך מס' טלפון (להלן: "פרטי המשתמש"). המשתמש מאשר, כי כל הפרטים האישים שימסרו על ידו לשירותנט מלאים ומדויקים ונמסרו מרצונו ובהסכמתו, על אף שלא חלה עליו חובה למסרם לפי דין.

1.3. פרטי המשתמש יירשמו במאגר המידע של שירותנט. על המנוי למסור לחברה הודעה, תוך זמן סביר, על כל שינוי ו/או תוספת בפרטים שכבר נמסרו על ידו כאמור.

מדינות הפרטיות

2. מידע הנובע מהשירות

2.1. במסגרת מתן השירות, שירותנט אוספת מידע מסוים המתחלק:

2.1.1. לפרטי המשתמש;

2.1.2. לפרטי השירות (כגון פרטי השיחה), הסכמי השירות עם ספקי השירות שלך וכן הקלטת הפניות עם ספקי השירות;

2.1.3. למידע ששירותנט מקבלת על סמך השימוש שהמשתמש עושה בשירות (לרבות, פרטי מכשיר, מידע על מיקום, אחסון מקומי וקובצי Cookie ומזהים אנונימיים).

(להלן ביחד: "המידע").

2.2. שירותנט עושה מאמץ להגן על המידע בפני גישה בלתי מורשית, שינוי בלתי מורשה וכן בפני חשיפתו או מחיקתו של המידע.

2.3. מרבית מהמידע מוצפן באמצעות SSL.

3. אבטחת מידע והשימוש במידע

3.1. שירותנט מונעת את הגישה של צדדים שלישיים לפרטי המשתמש ומאפשרת גישה אך ורק לעובדים ולקבלנים של שירותנט הזקוקים למידע לצורכי השירות ואשר כפופים לחובות סודיות מחייבות.

3.2. השירות מאפשר למשתמש לשתף מידע עם אחרים. כאשר המשתמש משתף מידע באופן ציבורי, מנועי חיפוש יוכלו להכניס אתו לאינדקס שלהם. כמו כן, ידוע למשתמש, כי אם משתמשים אחרים בשירות יודעים את כתובת הדוא"ל שלו או אם יש בידם פרטים אחרים המזהים אותו/ה, שירותנט עשויה להראות להם את פרטי פרופיל שלו/ה בשירותנט, במידה שהמשתמש נתן את הסכמתו לכך.

3.3. השירות מאפשר למשתמש אפשרויות שיתוף והסרה של תוכן המופיע בפרופיל המשתמש.

3.4. הוראות סעיף 3.1 לא יחולו במקרים הבאים:

3.4.1. אם המשתמש אישר לשירות.נט לעשות שימוש ו/או לפרסם את פרטי המשתמש או מידע מהפרופיל המשתמש, לרבות פניה מוקלטת או הסכם הספק (להלן: "התכנים"); המשתמש מצהיר ומתחייב כי עם אישור שליחת דואר אלקטרוני של התכנים או עם הסכמתו לכך שהתכנים ישותפו ברבים, שירותנט תהא רשאית לעשות כל שימוש בתכנים, לרבות פרסומם, כראות עיניה.

3.4.2. מידע שיועבר לגופים מסונפים ו/או חברות ו/או אנשים אשר יבצעו עיבוד חיצוני למידע שיועבר על ידי שירותנט. למען הסר ספק, גופים אלו יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של שירותנט ולכל דרישות הסודיות והאבטחה הנדרשות.

3.4.3. מידע ששירותנט תהא חייבת לגלותו לפי כל דין.

3.4.4. אם משתמש החליט על פי שיקול דעתו לאפשר למשתמשים אחרים לצפות, להגיב ולתקשר בכל נושא הקשור בתכנים שלו ("הרשת חברתית").

3.5. שירותנט משתמשת במידע שנאסף על ידה כדי לספק, לתחזק, לשפר את השירות, כדי לפתח שירותים חדשים וכדי להגן על שירות.נט ועל המשתמשים בשירות. ידוע למשתמש, ששירותנט תהא רשאית לאסוף מידע אנונימי של משתמשים בשירות לצרכים סטטיסטיים, ולפרסמם ברבים.

3.6. המשתמש מסכים, כי שירותנט תעשה שימוש במידע על מנת להציע לך תוכן מותאם לצרכיך.

3.7. ידוע למשתמש, ששירותנט עשויה לעבד את פרטי המשתמש שלך בשרת הממוקם מחוץ לארץ מגוריך.

3.8. שירותנט תבקש את הסכמתך לפני שתשתמש במידע למטרה שאינה נכללת במדיניות פרטיות זו.

תנאים כללים בנוגע לשירות

4. קניין רוחני

4.1. מובהר בזאת כי כל הזכויות בשירות, לרבות זכויות יוצרים, זכויות פטנט, סימן מסחר, מדגם, סודות מסחריים וכל זכות אחרת אשר בבעלות שירותנט, כפי שהן כיום וכפי שיהיו בעתיד, הינן של שירות.נט בלבד אשר תהא רשאית לנהוג בהם מנהג בעלים ולמשתמש אין ולא תהיה כל זכות בהן.

4.2. למשתמש ניתנת הזכות לעשות שימוש בשירות בהתאם למפורט בסעיף 1 לעיל. זכויות אשר אינן מוקנות במפורש למשתמש על פי הסכם זה, אינן ניתנות במשתמע, והינן זכויותיה הבלעדיות של שירותנט. בלי לפגוע בכלליות האמור, בכל הקשור בשירות ו/או בכל חלק ממנו, המשתמש אינו רשאי וימנע מהאמור להלן:

4.2.1. נקיטת כל פעולה, במישרין או בעקיפין, אשר מטרתה ערעור ו/או פגיעה ו/או צמצום זכויות הקניין הרוחני של שירותנט בכל צורה שהיא.

4.2.2. לעשות שימוש שלא כדין בשירות. "שימוש שלא כדין" משמעו כל שימוש שאינו חוקי ו/או מהווה הפרת כל דין.

5. הגבלת אחריות

5.1. השירות ניתן למשתמש "AS IS" ושירותנט לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמש בגין שימוש בשירות או תקינות השירות. בשום מקרה שירותנט לא תהא אחראית כלפי המשתמש או מי מטעמו בגין כל זנק ישיר או עקיף, הפסד רווחים, נזקים מיוחדים או פיצויים לרבות בגין פיצויים עונשים, או כל תביעה או דרישה שתוגש הקשורה בשירות ו/או השימוש בשירות.

5.2. שירותנט לא תהא אחראית על השימוש שהמשתמש יעשה בתכנים (כהגדרתם לעיל) וכל שימוש שהמשתמש יחליט לעשות עם התכנים הינם באחריותו הבלעדית.

5.3. שירותנט לא תהא אחראית לתקינותו של ציוד הקצה, ו/או התאמתו לצורך שימוש בשירותים, והמשתמש אחראי באופן בלעדי לוודא כי ציוד הקצה תואם את הנדרש לצורך אספקת השירות.

5.4. אספקת השירות תהא כפופה לזמינות ותקינות רשתות האינטרנט והרשתות הסלולאריות ואין שירותנט נושאת בכל אחריות בקשר לכך.

5.5. שירותנט לא תהא אחראית לתוכנם, שלמותם, מהימנותם או דיוקם של התכנים המועברים במסגרת השירות ("תכני השירות"). המשתמש מסכים ומתחייב כי אין ולא תהיה לו כל טענה או דרישה כלפי שירותנט בגין כל אבדן, נזק או הפסד ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על תכני השירות. התכנים הכלולים בשירות, עלולים להכיל אי דיוקים או שגיאות דפוס.

5.6. שירותנט לא תהא אחראית לשמירתן, תקינותן או שלמותן של ההקלטות המתועדות במסגרת השימוש בשירות. למען הסר ספק, יובהר כי שירותי ההקלטות ניתנות לשירותנט על ידי ספק חיצוני, ונשמרות בשרתים חיצוניים לשירותנט.

5.7. שירותנט פועלת כספק עצמאי ואין היא קשורה לספקים איתם המשתמש יתקשר באמצעות השירות.

5.8. שירות.נט לא תהא אחראית לחיסיון המידע והתכנים אשר יופצו על ידי משתמשים ברשת החברתית של השירות וכן לא תהא אחראית להודעות של משתמשים, לרבות תוכנם, אשר יופצו באמצעות הרשת החברתית.

6. שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את שירותנט בגין כל העלויות וההוצאות הכרוכות עם האמור לרבות שכר טרחת עו"ד, אשר שירותנט תידרש לשאת בהם או תהא אחראית להם, או שתצטרך לשלם בגינם ככל שהדבר נובע מתביעה ממשית או נטענת, הנסמכת כולה או חלקה על הפרה שנעשתה על ידי המשתמש או מי מעובדיו, או סוכניו או כל מי מטעמו של דרישות הסכם זה.

7. הוראות כלליות

7.1. בכל תביעה הקשורה להסכם זה או נובעת ממנו, ו/או לשירות, תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד.

7.2. הדין החל על הסכם זה, לרבות על דרך ביצועו ועל פירוש הוראותיו, הוא הדין של מדינת ישראל בלבד, וזאת למעט הוראות בעניין ברירת הדין.

7.3. כל הודעה אשר תשלח שירותנט למשתמש לכתובת שמסר לה, תחשב כאילו הגיעה ליעדה שלושה ימי עסקים ממועד משלוחה אם נשלחה בדואר או בדואר אלקטרוני, ואם נמסרה ביד או הועברה בפקסימיליה – בעת קבלת אישור מסירתה או העברתה.

7.4. מדיניות הפרטיות והתנאים הכללים המפורטים לעיל עשויים להשתנות מעת לעת. שירותנט לא תצמצם את זכויות המשתמש המובאות במסגרת מדיניות פרטיות והתנאים הכללים ללא הסכמת המשתמש מראש. שירותנט תפרסם שינויים במדיניות הפרטיות ובתנאים הכללים בדף זה, ובמידה שהשינויים יהיו משמעותיים, תפורסם הודעה בולטת יותר.

7.5. שירותנט תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק, להגביל או להתלות, את השימוש של המשתמש בשירות מכל סיבה שהיא.

© copyright SherutNet IL Ltd. 2019. All rights reserved.